Bescherming van de privacy - verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming waarvan de contactgegevens vermeld staan op de "contact" -pagina van de website en de Gebruiker die persoonsgebonden gegevens aan laatstgenoemde meedeelt, verplichten zich ertoe de geldende reglementering voor de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de (EU) verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Bestuur van 27/04/2016 (GDPR) te respecteren.
De Onderneming verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die het onder meer via het contactformulier op de website van de Gebruiker en van iedere andere nuttige contactpersoon ontvangt. Het doel van deze verwerking is het beantwoorden van de vragen gesteld door de Gebruiker, namelijk de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van de klanten en van hun bestellingen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van een contract, de toestemming van de Gebruiker, de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het rechtmatige belang van de Onderneming.
De bovengenoemde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening van gegevensbescherming en zullen, behalve andersluidende toestemming van de Gebruiker, enkel worden verzonden aan de onderaannemers, geadresseerden en/of derden voor zover nodig voor genoemde behandeling in het kader van de bovengenoemde doeleinden.
De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en het bijwerken van de persoonsgegevens die hij aan de Onderneming verstrekt en verbindt zich ertoe zich strikt te houden aan de bepalingen van de algemene verordening van gegevensbescherming met betrekking tot personen van wie hij de persoonlijke gegevens heeft doorgegeven, evenals alle persoonlijke gegevens die hij op eigen naam kan ontvangen.
De persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt voor een noodzakelijke periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en de relatie (contractueel of niet). De gegevens van de Gebruikers worden in ieder geval ten laatste op 31 december van het zevende jaar dat volgt op het verzamelen van de gegevens of van het plaatsen van de laatste bestelling uit onze systemen verwijderd, behalve wat de persoonsgegevens betreft die we langer moeten houden op basis van een specifieke wetgeving of in geval van lopende geschillen waarvoor deze persoonsgegevens nodig zijn.

Door het akkoord dat gegeven wordt met het ingeven of communiceren van zijn/haar persoonlijke gegevens, gaat de Gebruiker akkoord, naast de gedefinieerde behandelingen hierboven beschreven, met het verzamelen en het gebruiken van zijn persoonsgegevens op de hieronder gedefinieerde wijze.

De Onderneming verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, totaal aantal bezoeken op de website, aantal bezoekers op iedere pagina van de website, domeinnamen van de Internet toegangsproviders van de bezoekers, IP-adressen, cookies, ...).

De Gebruiker stemt ermee in dat zijn gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan derden voor reclame-, commerciële- of marketing doeleinden en stemt toe informatie te ontvangen van de Onderneming via zijn e-mailadres (nieuwsbrief, enz.) of zijn postadres.

De Onderneming verbindt zich ertoe de technische en organisatorische maatregelen te implementeren die een adequaat beveiligingsniveau waarborgen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen. De Onderneming stelt de klant op de hoogte van elke schending van zijn persoonsgegevens waarvan hij op de hoogte is.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat hij zijn toestemming op elk moment kan intrekken en de bovengenoemde rechten kan uitoefenen door middel van de link/button "Uitoefening van zijn rechten of intrekken van zijn toestemming" beschikbaar op de "contact" pagina van de website.